• Dom
 • Zasady i warunki

Zasady i warunki

FIRMA

Pozdrav od Ježíška, s.r.o.
Siedziba firmy: Na Míčánce 2540/36, Dejvice, 160 00 Praha
Numer identyfikacyjny: 09472428
Numer identyfikacji podatkowej: CZ09472428
Telefon: +420 228 229 867
Adres e-mail: [email protected]
Adres do doręczeń: Na Míčánce 2540/36, Dejvice, 160 00 Praha
(zwanego dalej „Sprzedającym“).

1. PRZEPISY WSTĘPNE

 1. Niniejsze warunki handlowe (zwane dalej "Warunkami") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej w obowiązującym brzmieniu (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową") zawartej pomiędzy Sprzedającym a inną osobą (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego w odniesieniu do towarów i usług powiązanych określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.kartkanaswieta.pl (zwanej dalej "Stroną Internetową"), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem Internetowym Sklepu").

 2. Na Stronie internetowej Kupujący zleca wykonanie i przesłanie papierowej pocztówki "Kartka na Święta" (zwanej dalej "Towarem" lub "Pocztówką"). Kupujący decyduje o motywie znajdującym się na awersie Pocztówki poprzez wybór opcji spośród tych dostępnych na Stronie Internetowej oraz o tekście znajdującym się na rewersie Pocztówki, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. Kupujący realizuje zamówienie ("Zamówienie") i dokonuje płatności zgodnie z niniejszym Regulaminem za pomocą zdalnej komunikacji na Stronie Internetowej. Sprzedawca zorganizuje produkcję Pocztówki i jej odesłanie w taki sposób, aby została ona wysłana na adres wskazany przez Kupującego.

 3. Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem publicznej sieci internetowej. Opłata za komunikację za pomocą środków komunikacji na odległość (zazwyczaj za pomocą smartfona, tabletu lub komputera) jest pobierana przez odpowiedniego dostawcę danych, z którym konsument ma zawartą umowę.

2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 1. W celu zamówienia Towaru Kupujący: I) Wybierze wzór Pocztówki spośród tych dostępnych na stronie, II) wypełni tekst Pocztówki lub wybierze tekst wcześniej przygotowany, następnie wypełni adres, na który Pocztówka ma być dostarczona, III) wypełni pozostałe dane niezbędne do realizacji zamówienia (pożądany termin wysyłki, adres e-mail służący do potwierdzenia zamówienia i płatności, oraz sposób płatności).

 2. Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący ma możliwość sprawdzenia danych wprowadzonych przez Kupującego w Zamówieniu (tekst Pocztówki, adres doręczenia Pocztówki) poprzez przycisk "Wyświetl podgląd" i w razie potrzeby zmiany tych danych.

 3. Kupujący wysyła Zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Zamów i zapłać".

 4. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Sprzedawcę kompletnego Zamówienia oraz potwierdzenia zapłaty. Za kompletne Zamówienie uważa się takie, które zawiera wszystkie obowiązkowe dane, w tym oznaczenie zamawianego towaru, cenę zakupu, sposób zapłaty ceny zakupu. Warunkiem ważności Zamówienia jest wybór co najmniej jednej Pocztówki na Stronie Internetowej, zapoznanie się z niniejszym Regulaminem na Stronie Internetowej oraz potwierdzenie przez Kupującego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

 5. W przypadku otrzymania kompletnego Zamówienia i potwierdzenia zapłaty, Sprzedawca przystąpi do produkcji Pocztówki. Wysyłka zostanie zrealizowana w dniu wskazanym w Zamówieniu jako pożądana data wysyłki.

 6. Jeżeli Zamówienie nie będzie kompletne lub nie zostanie do niego dołączone potwierdzenie zapłaty w ciągu 3 dni od otrzymania Zamówienia, wówczas Sprzedawca nie rozpocznie produkcji Towarów i nieodwracalnie usunie Zamówienie.

 7. Wszelkie prezentacje Towarów zamieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży Towarów. Nie ma zastosowania § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

3. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Interfejs internetowy Sklepu zawiera informacje o Towarach, w tym o cenach poszczególnych Towarów. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty z nim związane. Ceny Towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym Sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 2. Interfejs internetowy Sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z dostawą Towaru. Włącznie z ceną zakupu Towarów Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z dostawą Towarów w uzgodnionej wysokości (cena zakupu Towarów oraz koszty związane z dostawą Towarów zwane dalej łącznie "Ceną Towarów").

 3. Kupujący może zapłacić cenę za Towar bezpośrednio Sprzedawcy za pośrednictwem narzędzi płatności online, przy czym potwierdzenie dokonania płatności zostanie dostarczone na adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu.

 4. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty Ceny za Towar zostaje spełnione z chwilą wpływu odpowiedniej kwoty na konto Sprzedającego.

 5. Cena za Towar jest ważna przez 3 dni od momentu zawarcia Umowy. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar wraz ze wskazaniem numeru faktury.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

Sprzedający wyraźnie powiadamia Kupującego, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że od umowy nie można odstąpić zgodnie z postanowieniami § 1837 (d) kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej, ponieważ towar jest wykonywany na zamówienie zgodnie z wymaganiami/życzeniami Kupującego.

5. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Sprzedający korzysta przy dostawie Towarów z usług Poczty Polskiej.

 2. Towary uważa się za dostarczone, jeżeli zostały przyjęte przez adresata. Towary, które zostały odrzucone przez adresata, lub które nie zostały odebrane w okresie przechowywania, lub które zostały zwrócone jako niedoręczalne, uważa się za dostarczone.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub ubytku zawartości przesyłki pocztowej.

6. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne różnice pomiędzy Szablonem Pocztówki a Pocztówką.

 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady, które leżą poza zakresem jego kompetencji, w szczególności w części transmisyjnej sieci internetowej, w sieci operatora telefonii komórkowej lub w środkach porozumiewania się na odległość Kupującego. Ponadto Sprzedający wyraźnie nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności.

 3. Sprzedający w stosunku do Kupującego nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § art. 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

 4. Kupujący jest w pełni odpowiedzialny za tekst i część adresową Pocztówki.

 5. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy produkcji i dostawy Towarów według własnego uznania, ale w szczególności w przypadkach, gdy Pocztówka zawiera tekst obraźliwy, zniesławiający lub inny sprzeczny z dobrymi obyczajami i/lub porządkiem publicznym lub gdy zostanie uznana za naruszającą dobra osobiste osób trzecich. W przypadku, gdy tekst Pocztówki narusza prawa osób trzecich (np. dobra osobiste), Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody (zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe).

 6. Nabywca niniejszym przejmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) kodeksu cywilnego Republiki Czeskiej.

 7. Kupujący może złożyć reklamację z tytułu wadliwego wykonania Towaru (w szczególności w przypadkach dostarczenia towaru innego niż zamówiony, wykonania i wysłania Pocztówki pocztowej ze znacznie zmienioną stroną przednią lub tylną, nie wysłania Pocztówki na wybrany adres) za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected].

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Kupującego, będącego osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podlegają ochronie danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej "RODO").

 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w celu:

  1. realizacji zakupu Towarów na Stronie Internetowej oraz wykonania Umowy. W tych celach Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym zakresie: imię i nazwisko, e-mail, a także dane adresowe do doręczenia Pocztówki, tj. imię, nazwisko i adres kontaktowy, który Kupujący wskazał w Zamówieniu jako adres do doręczeń (dane te będą również umieszczone na rewersie Pocztówki) oraz informacje związane z przedmiotem Umowy (np. specyfikacja Pocztówki, sposób płatności itp.). Tytułem prawnym dla przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy, przy czym podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, a bez ich podania nie można zrealizować treści Umowy;

  2. prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, polegające na marketingu bezpośrednim (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej). W tym celu wykorzystywany jest wyłącznie adres e-mail Kupującego podany w Zamówieniu. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na powyższe przetwarzanie danych, ma prawo do sprzeciwu zgodnie z ustępem 6 niniejszego artykułu;

  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, polegających na ustaleniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych Sprzedawcy, przetwarzane są dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, e-mail, dane adresowe w celu dostawy Towaru, a także informacje związane z przedmiotem Umowy (np. identyfikacja towaru, sposób płatności itp.). Jeżeli Kupujący nie zgadza się na powyższe przetwarzanie danych, ma prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z ustępem 6 niniejszego artykułu.

 3. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania Umowy i maksymalnie przez okres 10 lat lub przez okres dłuższy, jeżeli jest to w danym przypadku uzasadnione przepisami prawa.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników administratora danych lub przez podmiot przetwarzający na podstawie umowy o przetwarzanie danych osobowych. Poza osobami transportującymi Towar, dane osobowe nie będą przekazywane przez Sprzedawcę osobom trzecim bez uprzedniej zgody Kupującego, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby trzecie są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 5. Zgodnie z warunkami RODO, Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub usunięcia danych lub do ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

 6. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, w tym marketingu bezpośredniego. W przypadku braku ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów lub praw i wolności Kupującego lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Sprzedawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach na podstawie sprzeciwu Kupującego.

 7. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę wszelkich danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowych, w tym w sposób zautomatyzowany.

8. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie na adres elektroniczny Kupującego informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę na adres elektroniczny Kupującego informacji handlowych.

 2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim komputerze. W przypadku, gdy zakup na Stronie internetowej może zostać dokonany, a zobowiązania Sprzedawcy wynikające z Umowy mogą zostać spełnione bez zapisywania plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim.

9. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Stosunek umowny pomiędzy Kupującym a Sprzedającym podlega prawu czeskiemu. Sądami właściwymi do rozstrzygania sporów są zawsze sądy Republiki Czeskiej.

 2. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej www.coi.cz jest właściwy do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, wszelkie spory konsumenckie powstałe w związku ze świadczeniem spełnionym na podstawie umowy zawartej online mogą być również rozstrzygane za pośrednictwem dedykowanej europejskiej platformy internetowej do pozasądowego rozstrzygania sporów (platforma ODR).

 3. Zmiany Umowy lub Warunków biznesowych muszą być dokonywane w formie pisemnej.

 4. Umowa, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej zgodnie z wymogami prawa.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub odwołania niniejszego Regulaminu poprzez wydanie nowego Regulaminu zgodnie z rozwojem systemu prawnego i swojej polityki handlowej.

 6. Niniejsze warunki obowiązują od dnia 1 listopada 2020 r.